Groen licht voor nieuwe woonwijk Hofstede in Rucphen

De kogel is door de kerk. Met de vaststelling van het bestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, woonwijk Hofstede' heeft de gemeenteraad van Rucphen dinsdag groen licht gegeven voor de bouw van de nieuwe woonwijk Hofstede in Rucphen.

Groen licht voor nieuwe woonwijk Hofstede in Rucphen

 

RUCPHEN - De kogel is door de kerk. Met de vaststelling van het bestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, woonwijk Hofstede' heeft de gemeenteraad van Rucphen dinsdag groen licht gegeven voor de bouw van de nieuwe woonwijk Hofstede in Rucphen.


Het betekent een belangrijke impuls voor de woningbouw in het dorp Rucphen. Na afronding van de wijk Kerkakkers te Rucphen, al weer meer dan tien jaar geleden, heeft er in die kern immers nog maar amper nieuwbouwontwikkeling plaatsgevonden. De roep om nieuwbouw klinkt echter luid: zo is er veel behoefte aan sociale woningbouw en stagneert nu nog de huisvesting van starters, senioren en doorstromers.

Eerste fase

Met de komst van de nieuwe wijk Hofstede, gelegen in het gebied tussen Pierestraat, Kade en Kerkstraat in Rucphen, wordt straks flink ingespeeld op die vraag. In het zogeheten Plan Hofstede is ruimte voor zo'n 195 woningen, welke tot 2030 in fases zullen worden gebouwd. In de woonwijk komen in de eerste fase 125 woningen, waarbij is voorzien in de bouw van 43 woningen in de sociale huur, vijf woningen in de geliberaliseerde huur (boven de huurtoeslaggrens), vier bouwkavels, 26 twee-onder-een-kapkoopwoningen, veertien patio koopwoningen (gelijkvloers) en 33 rijwoningen in de koopsector. "Dit woningaanbod sluit aan bij de in de Woonvisie genoemde doelgroepen", aldus wethouder René Lazeroms. "Die doelgroepen proberen we in onze eigen gemeente zoveel mogelijk te bedienen."

Kap bosje

Uitvoering van het plan brengt wel met zich mee dat een bosje wordt gekapt. Het betreffende bosje is relatief jong en bestaat zeer eenzijdig uit dennen. Volgens de Gemeente Rucphen is er echter geen sprake van een bijzondere kwaliteit of andere waarden. Ook maakt het bosje geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Ter compensatie van het te verwijderen bosje en om tegemoet te kunnen komen aan de herplantplicht die samenhangt met het verwijderen van dat bosje, is in het bestemmingsplan Hofstede daarom de aanleg van nieuw bos opgenomen. Bij de realisatie daarvan zal van de gelegenheid gebruik worden gemaakt om de dennen te vervangen door kwalitatief betere beplanting en bomen, zo kondigt de Gemeente Rucphen bij monde van wethouder René Lazeroms aan.

Woonwagenstandplaatsen

Daarnaast is er, naar aanleiding van een door de VVD-fractie ingediend amendement, een streep gehaald door de herhuisvesting van bewoners van de woonwagenlocatie aan de Heiakkerstraat in Rucphen in de nieuwe wijk Hofstede. In twee andere, inmiddels onherroepelijk geworden bestemmingsplannen - betreffende nieuwe woonwagenstandplaatsen in respectievelijk Sprundel en Sint Willebrord - zijn immers al mogelijkheden opgenomen voor eventuele herhuisvesting van deze groep bewoners, zo stelt de VVD. Bovendien is volledige ontmanteling van de woonwagenlocatie aan de Heiakkerstraat in Rucphen niet langer het uitgangspunt. Twee zaken die het toewijzen van een extra locatiebepaling in wijk Hofstede volgens de VVD niet nodig maken.

Verzet

Daarmee is in ieder geval één belangrijke bron van zorg bij omwonenden weggenomen. Dat die niet bepaald enthousiast waren over het Plan Hofstede, is een understatement. Sterker nog, het plan stuitte op veel verzet bij de bewoners die straks in hun achtertuin niet langer zullen uitkijken op landbouwgrond met een bos, maar op een nieuwe woonwijk. Onder de naam 'Stop Plan Hofstede' bundelden zestig omwonenden zelfs hun krachten om bezwaar te maken. Vooral het feit dat het gepresenteerde en door hen wél goed ontvangen plan De Leijkens in de vuilnisbak verdween, stuitte hen tegen de borst. Al waren daar volgens wethouder René Lazeroms goede redenen voor: een negatief oordeel van de Provincie Noord-Brabant - die vond dat de planopzet te groot was - en de verwerving van de noodzakelijke gronden. Voor het plan De Leijkens bleek het namelijk niet mogelijk om noodzakelijke gronden te verwerven. In het Plan Hofstede daarentegen is het grootste deel van de gronden reeds in eigendom van de Gemeente Rucphen en bestaat bij de andere eigenaren de bereidheid de gronden in te brengen voor de ontwikkeling.

Verkeersafwikkeling

Zorgen over de verkeersafwikkeling ten slotte zijn mogelijk weggenomen door de belofte van wethouder René Lazeroms dat gedurende de totale bouwontwikkeling nauwgezette 'monitoring' zal plaatsvinden. Mochten er problemen rijzen, dan zullen er maatregelen worden getroffen. "De nu bekende verkeersbewegingen worden dan bijvoorbeeld vergelen met nieuwe tellingen. Als daaruit zou blijken dat de verkeersdruk aanzienlijk hoger ligt, gaan we zeker bijsturen."

Start bouw

Er kan in theorie nog wel beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, woonwijk Hofstede' door de Rucphense gemeenteraad. "In het gunstigste geval echter kan in het tweede kwartaal van 2019 de eerste schop de grond in gaan", aldus wethouder René Lazeroms.