10 speerpunten verkiezingen 2018-2022 VVD-Rucphen

10 speerpunten verkiezingen 2018-2022 VVD-Rucphen

 

10 speerpunten verkiezingen 2018-2022 VVD-Rucphen

 

De VVD werkt de komende vier jaar voor u aan:

 

 1. Uw veiligheid: door handhaving van de openbare orde en het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. U ziet BOA’s en wijkagenten in de wijken en we blijven buurtpreventie met een warm hart ondersteunen.

 2. Uw portemonnee: de OZB verhogen we slechts met maximaal de inflatiecorrectie, riool- en afvalstoffenheffing blijven kostendekkend en bezuinigingen gaan in principe voor verhoging van woonlasten.

 3. Uw leefomgeving: Rucphen moet een aantrekkelijke groene woongemeente zijn waar het goed wonen is.  Met minimaal de basisvoorzieningen in elk kerkdorp. Goed onderhoud van openbaar groen en wegen is een vanzelfsprekendheid. Verder geen uitplaatsing van de woonwagenlocatie Helakkerstraat naar de nieuwbouwwijken in Sprundel, St. Willebrord en Rucphen.

 4. Uw lokale economie: onder andere door het ruimhartig faciliteren van de ondernemers en agrariërs. Zij zijn immers de economische motor van onze gemeente. Nieuwe ondernemers dagen we uit om zich in onze gemeente te vestigen. Winkels zijn goed bereikbaar en parkeren blijft gratis.   

   

 5. Uw woongenot: door te bouwen naar behoefte en voor elke doelgroep. Dus betaalbare huur- en koopwoningen voor starters, éénpersoonshuishoudens en senioren. Duurzaamheid met nul op de meter is het streven voor zowel nieuwbouw als bestaande woningen.

 6. Uw mobiliteit: met een goede bereikbaarheid over de weg.  De realisatie van het zuidelijk deel van de omleiding met aansluiting op de N638 richting Zundert pakken we zo snel mogelijk op. En we nemen verkeersmaatregelen om het doorgaand vrachtverkeer te weren uit de dorpskernen. Openbaar vervoer blijft in elk kerkdorp met opstapplaatsen binnen redelijke loopafstand.
   

 7. Uw ideeën: door het maximaal faciliteren van burgerinitiatieven. Met raad en daad ondersteunen we ideeën en wensen van onze inwoners en vrijwilligers van verenigingen. De ambtenaren gaan de wijken in en komen in gesprek met de inwoners.

 8. Uw welzijn: we zijn sociaal en betrokken voor jong en oud en willen de juiste zorg bieden aan alle hulpbehoevenden. Ouderen dienen zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen, waarbij oog is voor de mantelzorgers.

 9. Uw interesses: op het sociaal cultureel werk willen wij niet verder bezuinigen. En we verstrekken passende onderhoudsbijdragen en subsidies aan verenigingen om zo de leefbaarheid te vergroten.

   10. Uw kansen: we zetten sterk in op recreatie en toerisme, want die bieden kansen voor heel Rucphen. Het        realiseren van het Leisuregebied Binnentuin en het zijn van een groene, recreatieve gemeente zijn hierbij        speerpunten.